معرفی دانشجویان به واحد های صنعتی

 

به منظور پیشرفت تحصیلی و ارتقاء علمی دانشجویان و دریافت اطلاعات مورد نیاز آنها از سازمانها و دستگاههای اجرایی جهت انجام پروزه ها و پایان نامه های درسی، دانشجویان پس از معرفی به امور پژوهش های کاربردی پردیس فنی و دریافت معرفی نامه رسمی، به شرکت یا سازمان مورد نظر مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می نمایند.