پرسنل کتابخانه پردیس 2

 

       
     

     

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن

1

سرکار خانم نوشین فروزانی
  • معاون کتابخانه

88225387
82089801

2

جناب آقای مسعود بهمن آبادی
  • مسئول بخش پایان

82089809

3

سرکار خانم مرضیه رسولی املشی
  • مسئول بخش فهرست نویسی

82089804

4

جناب آقای نوروزعلی شجاعی
  • صندوق امانات و نگهبان

82089807

5

سرکار خانم نرگس صادقی گنجه

  • مسئول بخش نشریات و پایگاه های اطلاعاتی

82089806

6

سرکار خانم مریم فتاحی
  • مسئول بخش مراجعات و امانت

82089805