مدیر امور پژوهش های بنیادی:

 

دکتر بهزاد رستمی

 

واحد پژوهشهای بنیادی جزو اساسی ترین  واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می شود. فعالیت هایی  که در این واحد انجام می شود عبارتند از:

 

 • تخصیص اعتبار و محاسبه امتیاز اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیات علمی
 • تهیه گزارشات مربوط به اعتبار ویژه (گرنت)
 • طرح برنامه جامع تحقیقات
 • بررسی امور مربوط به هزینه کرد اعضای هیات علمی از محل اعتبار ویژه
 • امور مربوط به شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی اساتید و دانشجویان
 • امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و ماموریتهای پژوهشی
 • بررسی طرح های پژوهشی نوع اول و صدور احکام مربوطه
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به جذب منابع مالی و پرداخت پژوهانه
 • بررسی و تایید مقالات علمی دانشجویان (استعدادهای درخشان)
 • امور مربوط به طرح نوع ششم (طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی)
 • انجام امور اداری و مالی مربوط به پاداش و تشویق مقالات علمی
 • امور پژوهشی مربوط به قطب های علمی پردیس فنی
 • مکاتبات مربوط به ثبت اختراعات و ابداعات
 • موارد مربوط به کارهای ستادی نشریات
 • موارد ستادی مربوط به کتابخانه های پردیس
 • معرفی اعضای هیات علمی دارای 10%  بالای گرنت دانشکده
 • امور مربوط به دوره های پسا دکترا
 • برگزاری جلسات پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • تهیه و تدوین آیین نامه ها و فرمهای مورد نیاز