درباره معاونت

از جمله وظایف اصلی دانشگاه، آموزش و پژوهش است. در کنار آموزش، پژوهش در دانشگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. در پردیس فنی نیز، با توجه به قدمت و نقش تعیین کننده آن، همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و پژوهش در دانشکده، نسبت به تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی اقدامات لازم صورت گیرد. نیروی انسانی کارآمد، مهمترین عامل در انجام پژوهش است که پردیس فنی در کنار سایر عوامل، همواره از آن برخوردار بوده است. این معاونت دارای سه مدیریت اصلی "پژوهشهای بنیادی"، "پژوهشهای کاربردی" و "مدیریت انفورماتیک" است. هماهنگی اداره امور کتابخانه های پردیس، نشریه دانشکده و امور موسسات پژوهشی نیز در حوزه معاونت پژوهشی انجام می شود.