مدیر امور پژوهش های کاربردی:

 

دکتر مهدی قراباغی

 

واحد پژوهشهای کاربردی جزو مهمترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی محسوب می شود. این واحد وظایف متعددی را بر عهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 

 • انجام کلیه امور مربوط به قرار دادهای پژوهشی- کاربردی شامل:
  1. تنظیم قرارداد و مبادله آن
  2. تنظیم تفاهم نامه
  3. تهیه ضمانت نامه
  4. درخواست پرداخت ها (پیش پرداخت، پرداخت های مرحله ای)
  5. امور اداری مربوط به پرداخت به مجریان
  6. انجام مکاتبات مربوطه با کارفرما
  7. امور مربوط به بیمه، مفاصا حساب و مالیات
 • انجام امور مربوط به کار آموزی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به طرح حمایتی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
 • انجام امور مربوط به ستاد اجرایی تفاهم نامه با صنایع دفاعی
 • انجام امور مربوط به ستاد اجرایی طرح خوشه بندی وزارت نفت
 • محاسبه و ثبت امتیاز گرنت اساتید مجری طرحهای پژوهشی کاربردی