امور مالی

حسابداری عبارت است از مجموعه ای از اجزای به هم پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی، تلخیص رویدادهای مالی پرداخته و اطلاعات را در قالب گزارش هایی در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می دهد. هدف از حسابداری این است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسائل مالی یک موسسه یا سازمان فراهم آورد. با توجه به تعریف فوق، هدف از فعالیتهای حسابداری پژوهشی پردیس دانشکده های فنی فراهم نمودن اعتبار مورد نیاز جهت انجام امور پژوهشی پردیس و خدمات مربوطه به طرحهای پژوهشی، اعتبارات گرنت، مسافرت اساتید، طرحهای نوع ششم، قطبهای علمی و امثال آن می باشد.